Les médias الإعلام

C'est tout moyen, technologie, média, organisation à but lucratif ou non lucratif, public ou privé, officiel ou non officiel, ayant pour mission de diffuser des informations.

أي وسيلة أو تقنية أو وسائط أو مؤسسة ربحية أو غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية،مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات

Back to top