Compte bancaire ou postal unique الحساب البنكي او البريدي الوحيد

Chaque candidat ou liste candidate doit ouvrir un compte bancaire ou postal pour la campagne électorale.

هو الحساب الجاري البنكي او البريدي الخاص بالحملة الانتخابية الملزمة بفتحه كل قائمة مترشحة أو مترشح.

Back to top